Zimbabwe News and Internet Radio

Tinomudaishe Chinyoka: Ha! Mbavha dzedu dzinosvota mhani!

By Tinomudaishe Chinyoka

Karekare, kare chaiko zvokudoti ndingati pasi pasati parohwa nenyundo, taimboti kana tashayiwa zvikuita taimboti ngatiitei zvinemero. Paitukwa munhu! Waidigwa munhu kusvika adumbigwa, aperegwa. Waiti ukahwa munhu otanga zvaMai woziva kuti zvapera.

Tinomudaishe Chinyoka
Tinomudaishe Chinyoka during an interview on eNCA

Hanzvadzi yangu, (Mwari Vachengete Mweya Wavo-MVMW), yaiti isisina zvinemero yoti “uri sasscum!”  Handizivi kuti zvinorevei, kuti sasscum, asi nhasi ndaphwera ndichingoti “munyika muno muzere ma sasscum chaiwo!”

ZACC iya yatanga kusunga mhene dzayo. Mari dzakabiwa izhinji, hatidi kureva nhema. Vacho vanohi imbavha, vanhu vakuru. Saka munhu unenge uchida kuhwa pakuru.

Asi, chinonyanya kusvota ihwani – mari yedu yaingorashiwa mhani. Hapana bodo munhu umwe wakamboita zvine musoro nemari dzedu. Dzose, mhene dzasungwa nedzimwe dzatinoziva dzakamirira kutogwa, ma sasscum!

Vamwe bambo vanga vachishanda basa rokuti vanovona President mazuva ose, ibasa guru handiti? Chavabatisa neZACC chii zviya? Kutenga maCombi nemaHonda Fit here nhai veduwee?! Kureva kuti munhu achishanda nomutongi wenyika, akakonavo kufunga ka project kakachangamuka kudarika maCombi nemaHonda Fit? Shuwa shuwa murume mukuru kuti takarasima nezvimhu zvana Nhiya izvi?

Bodo, handizi kuti izvozvo hazvizi business kwaro, asi kuti munhu ane access yakadero kuvakuru venyika unofanigwa kusiyiravo isu vana pongwe zvemaHonda Fit veduwee. Combi?

Hazvina kumbosiyana nababa vaya vema bearer avo, munhu waisaina mari oti asiya basa oinda kunopfuya huku, zvomene shuwa kubira mamai okumusha zvima project zvavo. Chii ichocho? Wakakonavo kunodzvara munda wema solar? Kana kuitavo kaAmazon kemuno? Chero zvimwevo zvakati changamukei?

Munhu waMinister unohi wavhomora mari yokuindisa kumuchadho womwana wako, hazvisvodesi? Tsve kuita chinhu chine production kuitira kuti kana vene vemari voda mari yavo woti hai, ndinayo torai. Vanhu vaingodhla rupiza kumuchadho hazvina chazvinochinja mhani.

Dzose mbavha dzomuno, sika sika nemaGuchi nema onini, chabudapo hwa! Vamwe ndivo vanohi vakaba vakanotengera vasikana vavo dzimba. Zvinopei izvozvo?

Unohwira sei vurombo sasscum rinoba mari roita zvemaHonda Fit? Munhu wokuti paahi wasungwa tanga todoti kuda wakavhura bank kana kuti une ndege kana kuti zvimwevo zvine musoro, asi ha! MaHonda Fit?! Every day uchizuhwa naPresident, mumusoro uchingofunga kuti Combi yangu inoda hwindi anogona kudanidzira zvine mutsindo kuti ‘eGwabalanda, eLuveve!’

Apa uri munhu anotungamira vanhu vose vanoshanda nomukuru wenyika, wombopota uchipinda muchikona kunofona kuti ma Driver asamisiwa pana roadblock! Hazvisvodesi? Kusasvoda sezizi rinodanidzira riri murima.

Hai, ndasarenda hangu. Hongu, mari takabigwa, taizviziva. Asi pamwe munhu unombofunga kuti kuda yakaitisiwa zvine musoro, ichikudza nyika bva tsvo! Rimwe rinochengeta huku, kutorera mamai oruwadzano zvokuita, rimwe rine maCombi nemaHonda Fit. Vamwe yakadhliwa vachikwidza vanhu ndega kuinda kumichadho.

Ngavainde kujeri! Hapana zviripo, kudotitambisira nguva hedu vamwe tichidoti kuda tabata mbavha dzine musoro tichati dzosai mari yedu manje ha! Muhuku nomumaHonda Fit munobudei?

Ya, mbavha dzedu dzoosvota mhani!

Tinomudaishe Chinyoka, uya wokunyimwa basa kuZACC

Comments