Zimbabwe News and Internet Radio

Yedu nhaka richave dongo – Nkosilathi Emmanuel Moyo

By Nkosilathi Emmanuel Moyo, Snr.

Yedu nhaka richave dongo
Ko pachasareiko yose nyika yamorwa nana Jonathan Moyo
Isu vechidiki tonzi nyararai ndimi vatungamiriri vamangwana
Izvo racho ramangwana tichasvika pariri dzamira nemhuru

Zvomene ini murozvi ndazobvuma
Vana vevamwe takazvarirwa nhamo
Vevamwe vakazvarirwa kudya rifa nemafuta ayo nyika
Mafufu ndookandwa kwatiri ruzhinji
Toraramawo samurombo Razaro munyika yechipikirwa here?

Chinyiko chichasara pabviwa nanaChombo
Zvokwadi yedu nhaka richava dongo.
Mushakabvu uyo ainzi Mutemo makamuvigepiko?

Zvandaona neangu meso zvokwadi pane rino pasi haachipo
Voba madiro vakomana vana Chipazamatura
Ivo Chirerambavha Gushungo vanyerere havo sevasipo
Majeri tika tika vomazadza nevasina mhaka

Varikuba hupfumi hwayo nyika vakatandavara havo serunyemba
Vachifefeterwa nayo mhepo mumahofisi epamusoro
Ko vanosungwa nani?

Chirerambavha Gushungo varipo kuvavhikira
Yedu nhaka richave dongo chokwadi
Wechidiki weZimbabwe pafunge
Redu ramangwana ronanga kumawere

Hupfumi hwayo nyika hapachina vaba nemongo wayo nyika vasveta vapedza
Dura renyika rangove dongo
Makurokota eino nyika kubuda kwaro zuva chavanofunga kuba
Tsitsi havachina kudyawo nembuva yenherera

Shavi rahwo humbavha saToriro wekuba rupasa panhamo
Yedu nhaka ichaveiko chedu hapachina
Kumirira kusimudzirwa neawa makurukota eZimbabwe
Kukumbira gushe padzvinyu,kurindira dhongi rakaora chokwadi

Hapana chinobuda chavanofunga ndeavo matumbu chete
Ruzhinji ruchidya nhoko dzezvironda ruchinwira nemisodzi
Vavo vana hurinani hupenyu vakavarongera
Redu ramangwana vakauraya neavo madyo

Zame vachakutongai imi horomori dzeZimbabwe
Hwenyu humambo hwonanga kumagumo
Morai henyu rimwe zuva zvichapera
Zvokwadi ne enyu mabiro awa
Yedu nhaka richave dongo

Nkosilathi Emmanuel Moyo, Snr, Whatsapp +263775037579

Comments