fbpx
Zimbabwe News and Internet Radio

Chinyoka on Tuesday: Hapana Chakanobugwa kuGeneva

Vazhinji takangoita zvokuhwira neguhu kuti muzuhwi mukuru webato rezvematongegwo enyika ravaNelson Chamisa richiri kuhi CCC mazuva ano (sechinhu chevanhu vanogara vachishandura mazita avo haungazivi kuti mangwana chinenge chohi kudini, ibhurugwa raTizirai rinoti ukwu rinorukwa ukwu richimwauka); Muzhare Advocate Fadzayi Mahere vakainda ku Geneva kunozuhwa pamusoro pezvavanoti zviri kuikg’wa munyika medu munyaya dzezvekodzero dzavanhu.

Vanhu tingada kuziva kuti Geneva yacho chinyi, iripi vuye kuti ikoko kunobugwei.

Tose tinoziva kuti pasi pano kune nzvimbo zhinjizhinji. Kumusoro ukwo, kunobva mangavuzani, pedo nekunhongonya yenyika ino ndiko kune Europe, inova ndiyo nzvimbo inobva vaya vaihi navakuru vedu vechinyakare vanhu vasina mabvi, vakahoita vapambepfumi. Vazhinji tinohwa kuchitaugwa London, tofunga kuti ndiyo Europe, asi London haizi nyika yose, iguta guru munyika yeBritain ukwo kuchangobva kugadziwa Mambo mutsva, uyazve uyu wokuhi nomuimbi muna 1980 “Prince Charisi, takura shoko unopa mambokadzi….” kuti ave mambo weko nokuda kwokufa kwamai vake. Muzoziva kuti zvinhu zvine mudano? Paakavuya kuno muna 1980 Charisi iyeye wakaperekedzewa momukadzi wevamwe bambo vaikoko, asi ikozvino mukadzi iyeye wava waCharisi: kuda vakadodananirana kuno vahwa Zexie Manatsa achiti “Chivaraidze, chivaraidze, uri chivaraidze changuwo….”

Zvisinei, handeyi mberi.

Manje, kumabvazuva kweBritain iyoyo mukati memakomo makuru omu Europe imomo kune nyika inohi Switzerland. Vanhu voko vanozikamwa kunyanya vatambi vetenisi vanohi Roger Federer, na Martina Hingis, kwoti vebhora vana Granit Xhaka (panoverengwa pachihi Zhaka), naDanon Issouf Johannes Djourou Gbadjere uya unonyanya kuzikamwa nezita remadunhurigwa rokuti Joyan Djourou (panogona zvapo kuverengwa pachihi Juru chairo ramajuru aya okujuruja muchuru); kohoti vaya vaimbova mukuru weFifa vokutibetsera gore riya kuma 19-chakuti patakadhliwa neEgypt kuCairo vanhu vatemwa nemabgwe kukahi tipamhezve kuFrance kwatakahohwinha 0-0 vanohi vaSepp Blatter. Ivo vaSepp Blatter vakahodzingwa basa kuFifa ikoko vachihi vaba mari asi zvakangohorova nokuti kwanga kusina vumbovo, asi izvi hazvichinei hazvo nenyaya yedu yanhasi.

Asi chinonyanya kuzikamwigwa Switzerland ndochokuti vanhu vanoisa mari dzavo kumabenki eko, nokuti mabhenki iwawo kana akavhunziwa namaporisa kuti nhai veduwee mune mari yanhingi kana kuti nhingi anodoita zvimumumu chaizvo, haaduri. Saka kunohi vaya vanoba mari kunyanya dzenyika vanonoviga ikoko: ini hangu handizivi kuti izvomene here kana kuti inhemha kasi ndo zvinozuhwiwa.

Kunozikamwazve nenyaya dzokutengisa zvinhu zvinodana mari dzinemivhuri dzinoratidza kuti vatengesi vacho havanyanyi havo kuthla Jehovah nokuti hayi, vanozamudzira. Wachi netwumvura twuya twunohi namadzimai kunyanya fa-fa-fa kuti vasanhuhwa hapkg’wa, zvinodana mari dzimwe dzokuti chero n’ombe churu hadzigonhi kuzvitenga. Kunodhura mhani haikona!

Sokuziva kwatinoita vanhu vazhinji vomuhurumende medu vakaisiwa ma sanction saka havaguriko kunyanya, kuzhe kwokuti kana kwaita musangano we United Nations. Zvichibva mukuti kune mapandi mazhinji eUnited Nations anoita misangano yawo ku Switzerland ikoko, kunyanya ku Geneva kwacho nokumwe kunohi Hague.

Saka zvimwe vanhu vakahwa kuti Muzhare Mahere vakainda kuSwitzerland vanogonha kuita manyoka kuti nhasi zvedu tabigwa mari yainda kunovigwako. Hayi, hapana kana chikonzero chimwe zvacho chokuti tifunge kuti Muzvare Mahere vanga vafambira chinangwa ichocho: nokuti havana homwe yehurumende yavanobata huye vanosevenza basa ravo rakanaka chaizvo rinovapavo pakati ooh. Kana vakainda nemari ikoko inenge iri yavo.

Kana kuti tingati vanga vafambira kunotenga twunodhura twuya? Hayi, hazvidero nokuti chero kuno zviriko vanogonha kungotenga kuno, vuye vakavudza munhu wose pagurumwandira romumasaisai rinohi Twitter (asi ivo ukahwa muzuhwiro wavo wokugonha kuzuhwa savarungu vanoiti Twira), kuti vanga vadamwa ikoko kunozuhwa nezvekodzero dzevanhu.

Izvi hazvishamisi. Ivo mutauri mukuru webato ravo. Vuyezve, kune bandi guru reUnited Nations rinoita misangano yaro kuSwitzerland rinohi UN Human Rights Council. Misangano yaro inoitigwa muSwitzerland imomo. MuGeneva macho. Ikoko, nyika dzose dzinovuya dzozuhwa pamusoro pezhavari kuita munyaya dzezvekodzero dzavanhu, nokuvudziwa zviri kuitika kune dzimwe nyika kuitira kuti vadzidzevo maitiro evamwe.

Related Articles
1 of 40

Vaverengi mungagonha kufunga kuti Muzvare Mahere vanga vafambira kunozuhwa ku Human Rights Council ikwokwo kasi hayi, hazvizizvo.

Ku Human Rights Council hakungoindivo vana mai nhiya vachinoti tine chakati chikati chikagohoti chakaitika pakati pakati pakagohoti munyika yokwedu. Ukwo kunoinda vanhu vakuru, vakamirira nyika dzavo. Gurukota redu reHurumende rakamirira nyaya dzezvemitemo Cde Ziyambi Ziyambi ndivo zvavo vanowanzodamwa kana kutumwa kuzvimbo dzakadero, shindi sesu nevamwe vanogaroda kuita jwichwi rezvidzvororo hatikokwi. Zviya zvaihi nomuimbi Paul Matavire “kamupumburu nje kakove kasina nyama” zvaireva vanhu vasingadamwi ku Human Rights Council kwacho. Mapabata hanti?

Kasa, Muzvare Mahere vanga vaindepi? Kune imwe Geneva?

Hayi, Geneva ndeimwe. Kasi, zvinoitika ndezvokuti kana musangano weHuman Rights Council wakg’edera pedo, kune vanhu vamapato aya anohi ma Non Governmental Organisations kana kuti ma NGO, vanoita zvimisangano zvavo ku Geneva ikoko. Chavanenge vachida kutsvaka kuti panohovuya dare reHuman Rights Council, kuda twumakuhwa twavanenge vavudzana ikoko twungangohopindavo mudare imomo. Vazhinji kuno toziva ma NGO ari madhona, zvino ikoko sezvo vobgwo vane mari dzavo ikoko ma NGO ndookungozuhwa chete, haacheri zvibhorani kana kupa vanhu mambure evutunga aya amunohoindisa henyu kugwizi kunokukudzisa home – vanhu munombotisvodesa kasi, ha! Ku Geneva kunozuhwiwa nemaNGO anoda kuvonekwa nokuhwikwa neUnited Nations.

Ndizvo chete zvakaitika kuGeneva. Hapana chiri kuzhe kwomutemo chakaitiwa, Muzvare Mahere havana kupara mhaka chero imwe. Pane vamwe vanga vomanya mumasaisai umu vachiti musungei paanodzoka chinyi chinyi, bodo. Kuzuhwa hakusungisi. Munhu womuno muZimbabwe une kodzero yokuzuhwa zvaanoda, chero kuzuhwa kwake kuri kuhumana, mutemo unoti muregei wakadero, kuzhe kwokuti akatuka umwe ipapo mutemo unoti bodo, izvi hazvidiwi izvi.

Ini ndovona hangu sokuti mutemo uyu wakanaka. Zvokudoti paya panohi munhu wasungigwa kuhi watuka President ndinotsamwa zvikuru. Kana kuti paya pakambosungwa ivo Muzvare Mahere kuti vanga vareva nhemha paTwira pavo, ndakagumbuka kwazvo nokuti kunyeba hakusungisi, munyika muno muzere zvamo vanhu vasinganyanyi kufambidzana nechokwadi, tikasunga vose majere agazarisa tikahoshaiwa kwokuisa nhumbu, zvigeveng’a nedzimwe nyiramativi dzatigere nadzo.

Kana pane chinofanigwa kuikg’wa, sokuvona kwangu, kungoti vanhu vanobuda munyika vonosvora nyika vari mhiri vanofanigwa kumbomisiwa kuti vasapinda munyaya dzezvematongegwo enyika kwemakore avosvika gumi. Chikonzero ndichidero ndechokuti munhu uri mune zvematongegwo enyika munhu unoda kuti iyevo apinde muhurumende. MuHurumende macho unopinziwa musharudzo, navasharudzi vanoti ini newe muverengi. Voku Geneva vanosharana ikoko, kuno havavuyi. Manje, vanhu iyava vanoda kutonga, pavanobuda kunosvora nyika, vachizadza nyika chin’ai kunana Geneva ikoko vanenge vachingoda kutigokera mwoto unevusi.

Pandinozvizuhwa izvi vanhu vanonditi kasi vanenge vachinyeba here?

Ehe, zvomene ndeyokuti ruzhinji gwevanhu ava vanobuda vachinosvora nyika kuzhe ukwo ukangovona miromo yavo ichifamba chete ziva kuti pari kunyebewa. Kasi, ini ndinoti chero vachizuhwa zvomene pane zvatiri kukonewa muno, vanoitirei kuzhe kwenyika kusina unovasharudza asi vanchingodira mavhu musadza redu tose? Vanhu vanoitirei gunyengu ravo pamhene, tofunhurana hapkg’wa muvatogwa kuti zvidini? Ko kupedzerana muno pasharudzo zvinei? Paya panohi chawawana idhla nehama panogonhavo kureva kuti kana wawana zvaunofunga kuti zvinobetsera nyika idhla nesu vamwe vako, vatogwa vanokangamwa. Saka vudza isu kuti Hurumende yakaipa, tokuvhotera.

Kasi, hazvizizvo zviri pamutemo izvozvo zvokuti vainda pazhe kunomhura nyika yedu vasapinda pasharudzo kwemakore gumi, bodo. Anongovavo mavonero angu ini somunhu womuno, handizi kuti kune mutemo unodero asi ndinodoudavo hangu mutemo iwowo.

Saka, tinyanye kubatisisa kuti Muzvare Mahere havana mhosva yavakapara pavakainda kuGeneva kunozuhwa pamusoro pezvavanoti zviri kuitika muno nekwavari.

Ndiri kungoti chete hazvina hazvo chazvakabetsera. Zvoto zvakasiyana, zvinamazera. Dzimwe nyaya dzemahumbwe dzinoperera kuzvoto zvevanana, hadzisviki kumatare evakuru. Ikoko, kuzvoto zvidoko, ndo kwakainda Muzhare Mahere netwunyayanyaya netwunganongano twavo pavakainda kuGeneva.

Ndikozve kwakangofira Sarungano wavo ikoko.

Tinomudaishe Chinyoka
Anosevenzera ku Harare ari gweta ikoko

Comments