Zimbabwe News and Internet Radio

Kisimusi paZimbabwe.

By Nkosilathi Emmanuel Moyo,Snr

Gegegegege kuseka nhamo serugare

Pfachaa yasvika kisimusi

Tichaziveiko paZimbabwe kunze kwayo nzara

Hutongi hwavo Gushungo chirambamaguta chaicho

Igangaidza mukwenyi mhezi yavavira mumwoyo

Matura ave matongo ezviyo nzara yarura mumusha

Inga chaiseva zvino chotemura

Torangarira rusero rwakazara zvingwa zvakazodzwa nhapitapi Sun Jam

Dzangove ndangariro matakadya kare haanyaradzi mwana

Kisimusi paZimbabwe yave ngano yaMbuya Saruwe.

Rwendo rwuno toitamba tichidya nhunzi

Todadirwa nemafufu evachabva Joni

Ko vangakone neiko iro bond note vachizoonera muno

Mari inonyungudika ichisvibisa homwe setsubvu muhombodo yepwere

Urombo hwematede kunayiwa nemvura makurwe ari mumhatso

Chirega ndikubairei zanhi imi vachabva mhiri kwaLimpopo

Huyai nemari dzekudzokera

Kuno hakuchina chekubata mai vatsva musana mwana atsva dumbu

Chati homu chareva

Taona pfumvu paZimbabwe

Rinobuda rigonyura tiri mumutsetse kumabhanga

Kisimusi paZimbabwe dzangove ndangariro

Inga havo vana vashe vanobhururuka vonoidyira Dubai

Hanya nani mbudzi yekwaChiviko vanorwadziwa neise vane hanya nevanhu

Jema newadya ndoavo matambiro

Isu hedu tichidya nhoko dzezvironda tichinwira nemisodzi

Tovapeiko vedu vana

Hapachina chembwa vatenzi vararira mungai

Kisimusi paZimbabwe yave nhamburiko nyama yemusoro isingarumiki.

 

Comments